Thông báo

Thông báo về hội viên.

  • 12/12/2020

HỘI CỰU GIÁO CHỨC ĐẠI HỌC NHA TRANG

THÔNG BÁO

          Kính gửi toàn thể Hội viên và cựu công chức của Đại học Nha Trang:

          Theo Điều lệ Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, về thành phần Hội viên (được thể hiện qua đoạn trích sau):

HỘI VIÊN

Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên.

Tất cả những người trước đã là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hội, đều có thể trở thành hội viên của Hội.

Điều 7. Thủ tục kết nạp hội viên tập thể và từng người.

Hội viên tập thể và hội viên cá nhân vào Hội phải có đơn tự nguyện tham gia Hội. Ban Chấp hành Hội cơ sở xem xét quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên. Hội viên tập thể phải có văn bản ủy quyền người đại diện theo quy định của pháp luật. Khi hội viên muốn ra khỏi Hội phải tự mình viết đơn, được Ban Chấp hành Hội cơ sở đồng ý và thu lại thẻ hội viên.

Điều 8. Quyền của hội viên.

1. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các công việc của Hội; ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội; phê bình, chất vấn cơ quan lãnh đạo hoặc cán bộ lãnh đạo của Hội; kiến nghị bãi miễn cán bộ Hội có sai phạm.

2. Yêu cầu Hội can thiệp bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm. Được Hội thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do Hội tổ chức.

4. Được ra khỏi Hội.

Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên.

. Chấp hành Điều lệ Hội. Thực hiện nghị quyết của Hội. Gương mẫu chấp hành pháp luật      Nhà nước.

2. Tham gia sinh hoạt và hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

3. Đóng hội phí; tuyên truyền phát triển hội viên mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

          Để thực hiện đầy đủ tinh thần của Điều lệ, BCH Hội cựu Giáo chức Đại học Nha Trang đã đưa nội dung này ra xin ý kiến trong buổi Họp Mặt ngày 17/11/2020 với sự tham gia của toàn thể Hội viên và được mọi người nhất trí. Như vậy, từ nay Hội quy định về thành phần Hội viên của Hội sẽ áp dụng như sau (đã có thông báo trên Website của Hội):

Hội viên của Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang là những người đã từng làm việc tại Trường từ trước đến nay và đã rời trường có nguyện vọng tham gia Hội.

Để trở thành hội viên, thay vì Đơn theo điều lệ, đề nghị gửi cho Ban chấp hành Hội “PHIẾU ĐĂNG KÝ”  về cá nhân của mình tới địa chỉ:

          - Zalo: 0913 478 999 Nguyễn Hữu Trọng

          - Email: Trongnhntu@Gmail.com

 

Nội dung Phiếu đăng ký:

HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỘI VIÊN

 

Họ tên:  ......................................................................................................... 

Năm sinh:........................................................................................................

Chuyên môn giảng dạy:................................................................................  

Đơn vị (Khoa, phòng, ban):...........................................................................  

Năm về trường: .............................................................................................  

Năm rời trường: .............................................................................................  

Chức vụ cao nhất: .........................................................................................  

Điện thoại: ......................................................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Hình cá nhân.

 

          Khi nhận được Phiếu đăng ký, BCH sẽ nghiên cứu, nếu thỏa mãn điều kiện Hội viên theo điều lệ, BCH sẽ đồng ý kết nạp Người đăng ký vào Hội và đưa thông tin cá nhân vào mục thông tin Hội viên trên Website của Hội, khi đó Người đăng ký đã trở thành Hội viên chính thức của Hội và có tài khoản trong các phương tiện liên lạc của Hội.

          Nếu Hội viên muốn ra khỏi Hội, cần thông báo cho BCH qua địa chỉ trên, khi đó tài khoản của Hội viên trên các phương tiện liên lạc chung của Hội sẽ bị cắt đồng thời tư cách Hội viên cũng không còn.

          BCH Hội kêu gọi mọi người tham gia và chung tay xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

                              TM. BCH Hội Cựu Giáo chức Đại học Nha Trang

                                                                 CHỦ TỊCH

                                                               Nguyễn Văn Ba