• Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
 • Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
 • Chào mùng đại hội
 • Khách mòi Đại hội
 • Đại hội NK 2022-2027
 • Chia tay BCH III
 • Ban Chấp hành 2022-2027

Giới thiệu Hội Cựu giáo chức trường Đại học Nha Trang

Giới thiệu Hội Cựu giáo chức trường Đại học Nha Trang

Hội Cựu giáo chức (CGC) Trường Đại học Nha Trang, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp của tất cả những người đã từng làm việc tại Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, Trường Thủy sản, Trường Đại học Hải sản, Trường Đại học Thủy sản và Trường Đại học Nha Trang đã nghỉ hưu hoặc rời khỏi trường, thành lập và được công nhận theo Quyết định Số 08/HCGC ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa.

Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang là một thành viên của Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu giáo chức Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 21/9/2010 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 71/2020/HD-CGCVN ngày 07/12/2020 của Hội CGC Việt Nam) và Điều lệ của Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa (ban hành theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong khuôn khổ và phạm vi hoạt động của Trường Đại học Nha Trang.

Hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Trường Đại học Nha Trang, chịu sự quản lý Nhà nước của Trường Đại học NhaTrang và được sự bảo trợ của Công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Chức năng chủ yếu của Hội là động viên các Cựu Giaos chức tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, hỗ trợ cho ngành Giáo dục nói chung và Trường Đại học Nha Trang phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện; đồng thời đoàn kết chăm lo cuộc sống của cựu giáo chức tại cộng đồng.

Từ đó đến nay, Hội đã phát triển vững chắc, có nhiều hoạt động bổ ích, tập hợp, động viên được CGC tham gia các hoạt động trong cộng đồng và mang lại niềm vui trong cuộc sống của mỗi người.

Thông báo

BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ

 1. Phan Ngọc Diệp                     Chủ tịch
 2. Đỗ Trọng Đóa                         Phó chủ tịch
 3. Ngô Xuân Hiến                       Ủy viên
 4. Đặng Tấn Phể                        Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Thanh Xuân        Ủy viên
 1. Phan Trọng Huyến                  Chủ tịch
 2. Bùi Đức Song                          Phó chủ tịch
 3. Nguyễn Thế Dũng                   Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Thanh Xuân         Ủy viên
 5. Hoàng Bích Đào                      Ủy viên
 1. Nguyễn Văn Ba                       Chủ tịch
 2. Nguyễn Hữu Trọng                  Phó chủ tịch
 3. Nguyễn Đình Trung                 Ủy viên
 4. Dương Thị Thanh Huyền        Ủy viên
 5. Lê Thị Hồng Mơ                      Ủy viên