Họ và tên:  Nguyễn Văn Ba

Chức vụ BCH: Chủ tịch

Chuyên ngành: Cơ khí

Nguyên chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0913444283

Địa chỉ: 62/4, Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Trọng

Chức vụ BCH: Phó Chủ tịch

Chuyên ngành: Tin học

Nguyên chức vụ: Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa

Điện thoại: 0913478999

Địa chỉ: 19 Hưng Đạo, Vĩnh Hải, Nha Trang

Họ và tên: Nguyễn Đình Trung

Chức vụ BCH: Ủy viên

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Nguyên chức vụ:  Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0906536483

Địa chỉ: 9/B23 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang

Họ và tên:  Dương Thị Thanh Huyền

Chức vụ BCH: Ủy viên

Chuyên ngành: Tiếng Việt

Nguyên chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0944930568

Địa chỉ: 12 Cao Văn Bé, Vĩnh Phước, Nha Trang

Họ và tên:  Lê Thị Hồng Mơ

Chức vụ BCH: Ủy viên

Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản

Nguyên chức vụ: Phó Bộ môn

Điện thoại: 0905453240

Địa chỉ: 20 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang