Điều lệ hội

Điều lệ hội Cựu Giáo chức Việt Nam

  • Ngày cập nhật: 13/12/2022
  • Ngày đăng: 16/11/2020
In

  • Ngày cập nhật: 13/12/2022
  • Ngày đăng: 16/11/2020
In

Gia nhập Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang là tự nguyện của mọi người đã từng lại việc tại trường từ trước đến nay và đã rời trường.

Để trở thành hội viên, đề nghị gửi cho Ban chấp hành Hội thông tin sau về:

  - Zalo: 0913 478 999 Nguyễn Hữu Trọng

  - Email: Trongnhntu@Gmail.com

 HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỘI VIÊN

 

Họ tên:  ......................................................................................................... 

Năm sinh:........................................................................................................

Chuyên môn giảng dạy:................................................................................  

Đơn vị (Khoa, phòng, ban):...........................................................................  

Năm về trường: .............................................................................................  

Năm rời trường: .............................................................................................  

Chức vụ cao nhất: .........................................................................................  

Điện thoại: ......................................................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Hình cá nhân.

 

  • Ngày cập nhật: 24/11/2020
  • Ngày đăng: 16/11/2020
In